Vyobcování

18.09.2017 19:52

Na základě Kristova slova dříve zmíněného:

Neboť jestliže neuposlechne (hříšník napomínání se dvěma svědky) ať je ti jako pohan a celník. (Mt18,17)

A tímto způsobem proklel a vyobcoval svatý Pavel muže, který smilnil se svou nevlastní matkou, když přikázal Korintským, aby se shromáždili ve jménu Pána Ježíše Krista a vydali toho člověka záhubě těla, ale spáse duše.

Nechápej to tak, že svatý Pavel nařídil, aby toho člověka zabili, ale - jak říká svatý Augustin - aby ho vyobcovali (vyloučili z církve) a ďáblu dali moc nad jeho tělem, aby ho trápil na těle, ale duši neublížil. A tím aby byl přiveden k pokání. Tuto moc měl svatý Pavel nad těmi, kdo žili zle.

A říká svatý Jan Zlatoústý, že někteří tvrdí, že ten muž byl knězem. Ó kdyby dnes kněží vyobcovali všechny smilníky a Boží mocí je vydali ďáblu k trápení,j ak řekl svatý Pavel, zdá se mi, že by do týdne neměli mše.

Výklad Desatera, kapitola 68.