Všechny věci napomáhají k dobrému

21.08.2017 10:29

.Proto říká svatý Petr: Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích...Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl nehrozil. (1Pt 221.23)

Proto je zlořečená pomsta, která z toho kdo se mstí, činí člověka Bohu nepřátelského, tupí jeho duši, nic mu nepomůže a ještě víc ho zničí. A nadávky, hanění, proklínání čistí Kristovy následovníky: stírají z nich rez jako z nebeského náčiní a čistí je jako drahé kamení, aby se hodilo k nejdražšímu kameni Kristu v chrámě nebeského království.

Proto Pán Bůh rozvazuje jazyky utrhačů na své vyvolené, pokud se začali třeba jen maličko vychloubat, aby je jazyk utrhačů vyčistil. To poznal Král David, když mu lál Šimeí, a on řek l"Nech ho, ať laje; neboť mu Pán Bůh přikázal, aby lál Davidovi (2S16,10).

A z toho plyne, že dobrým lidem všechny věci pomáhají k dobrému, i ďábel i zlí lidé a jejich zloba. Neboť když Kristovi učedníci bojují proti ďáblu, proti světu, proti zlým lidem a jejich zlobě, tehdy vítězí a vítězně přemáhají, a tak mají dobrou odměnu. Proto dobře řekl svatý Pavel: Těm kdo milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému (Ř 8,28), těm kdo z Božího úmyslu jsou svatými, to znamená těm, kteří jsou Bohem vyvolení.

Výklad Desatera kapitola 64.