Svědomí.

16.01.2017 18:13

Aby člověk uvědomil své svědomí o hříších dřívějších, současných a těch, které ještě učiní, má vždy hledět k Písmu. Má se také chránit svědomí příliš širokého i svědomí příliš úzkého; neboť svědomí široké častokrát považuje zlé za dobré a hřích nepovažuje za hřích. A tím svědomím jsou lidé zlořečení, jak dí Písmo: Běda těm kdo zlu říkají dobro a dobru zlo(Iz5,20). Také se má člověk chránit svědomí příliš úzkého, neboť to jej vede k zoufalství, protože mu říká, že je příliš zlý, že nečiní opravdové pokání, nebo, že se nezpovídal a že nic nedělá dobře, takže i dobré nakonec považuje za zlé. Tímto úzkým svědomím ďábel klame většinou ty, kteří se nedopustili hrubých hříchů, anebo se jich dopustili, ale činili pokání. Tak chytrý čert podsune člověku za hřích i pouhé slovo, jídlo, pití a jiné skutky. Proto se ho má člověk pozorně vyvarovat, aby nepokládal za hřích, co hříchem není, jako pokládali kněží a zákoníci jedení s neumytýma rukama za velký hřích a Pán Ježíš ukázal, že to hřích není.
Dcerka, kapitola 2.