Smí se používat násilí?

22.05.2017 17:30

Dbejte,aby nikdo neodplácel zlým za zlé,ale dobrem za zlo.(Ř 12,17,21)
Špatní lidé říkají"čím-tím;chápou to tak,že jednám dobře s tím kdo mi dělá dobro
a zle s tím ,kdo mi činí zlo.To je zásada pohanú a publikánů.Jiní ale jako ďábel odplácejí za dobro zlem;takoví jsou téměř vtělení ďáblové,tak jako když špatný sluha
nebo služka jedná zle s dobrým pánem,kterému by pro jeho dobrotu měl dobře sloužit.Takto nejednejme ,ale napodobuje Ježíše Krista,který vždy odplácí za zlé dobrým.Neboť uloží-li zlému za jeho zlé jednání věčný trest,je to trest dobrý, protože je spravedlivý.Neboť kdyby zavržení bylo trestem zlým,bylo by i nespravedlivým,a tak by se Kristu přičetla nespravedlnost,což je bludné učení.A pak,což Kristus neodplácel
dobrem za zlo, když se slitoval nad těmi,kdo ho ukřižovali?Namítneš však:"Co nemám
potrestat ničemu?"Odpovím"Ano,jsi-li vrchnost a tvoji poddaní trpí násilí,jsi povinen
podle Božího zákona potrestat viníka.Pokud ale se děje násilí tobě,máš pomstu přenechat Bohu,jak je psáno:Má je pomsta i odplata (Dt32,35)".
Kázání 7.března 1411.