Řeč o míru.

16.05.2017 13:12

S jistotou víme, že existuje dvojí mír: mír Boží a mír světský, jak ukazuje Kristus, když říká: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. (J14,27)

Boží mír znamená upokojení myslí na základě cností. Je zřejmé, že každý člověk, žijící v hříchu, ztrácí kvůli tomu hříchu pokoj církve svaté. Neboť kniha Jobova říká: Kdo se mu kdy vzepřel a žil dál v pokoji? (Jb 9,4)

Tento mír má tři stránky: mír člověka s Bohem, mír člověka se sebou samým a mír člověka s bližním.

Celý tento mír má základ v zachovávání Božích přikázání.
První mír - pokoj člověka s Bohem - má takový význam, že bez něj je každý jiný mír nemožný. Pokud jej někdo má, pak získává i druhé dva. Nic totiž neničí mír s Bohem tak jako hřích, protože ten odděluje člověka od Boha, jak říká Izaiáš: Vaše nepravosti vás odloučily od Boha (Iz59,2) Proto je třeba se vyhýbat hříchu s velkou pečlivostí, protože je největší překážkou svatého míru.
Řeč o míru,1414.