Mistr Jan Hus-Kázání o míru

25.05.2017 22:36
A v očekávání trestu smrti, ve chvíli kdy učedníkům ukládal kazatelský úřad, rozkázal jim kromě jiného, aby dům, do něhož by vešli, pozdravili přáním míru a pokoje."Vcházejíce do  domu" ,řekl,"pozdravte jej slovy: "Mír tomuto domu..."
 
Tento mír pak má tři různé stránky:
mír člověka s Bohem, 
člověka se sebou samým a 
člověka s bližním.
 
A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.
 
Mír v prvním smyslu, totiž mír člověka s Bohem, má takový dosah, že bez něho je každý jiný mír nemyslitelný. Kdo jej však má, dosahuje i obou dalších. Nic totiž nemaří mír s Bohem tak jako hřích, protože toliko hřích rozlučuje Boha a člověka podle známého výroku Izaiášova v 59.kapitole "Vaše nepravosti vás odloučil od Boha"...
 
Pokud jde o mír v druhém smyslu, totiž člověka se sebou samým, uvážíme-li dvojí přirozenost člověka, je zřejmé, že podstatou tohoto míru je povinná podřízenost těla vůči duši, protože tělo má duši sloužit.
 
A pokud jde o mír ve třetím smyslu, to jest o mír člověka s bližním je zřejmé, že se projevuje bratrským milováním a že tedy předpokládá víru a nadějí. Vycházejíce z víry musíme zajisté věřit, že obecenství svatých zmocňuje každého vyvoleného dobrého křesťana k tomu, aby sloužil k prospěchu kohokoli, jako zase každý zločinný člověk škodí zde na světě každému křesťanu, jakkoli vzdálenému. A tomuto článku víry se zpronevěřují lidé všech stavů, a to jak středních, tak nejnižších i nejvyšších. Vždyť je nabíledni, že kdyby duchovenstvo žilo podle Kristova evangelia a vedlo své podřízené cestou následování Pána, vytvářelo by mírové vztahy poddaných, takže by lid žil v míru jak s Bohem, tak i snimi.
 
Zpronevěřuje-li se však tomuto úkolu duchovenstvo, tím spíše se mu zpronevěřují světské stavy. A zde je začátek rozkolů, válek mezi královstvími, rozbrojů a vražd. Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním,  aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.
 
A poňevadž tento trojí mír má svůj původ v Boží moci, moudrosti a dobrotivosti, prosme Boha míru, ať sešle tomuto domu první mír, aby Boha nade vše miloval. A ať sešle tomuto domu druhý mír, aby se svatě spravoval. 
A ať sešle tomuto domu třetí mír, aby všem bližním přispěl ke spáse. 
Mír tomuto domu, aby bez  bázně hleděl k Bohu, sám v sobě se ztišil a v lásce sloužil všem. 
Mír tomuto domu, aby srazil zpupné, pozvedl pokorné, uklidnil nesvorné a smířil nepřátele. 
Mír tomuto domu, aby nehledal svůj vlastní prospěch, sebe nevynášel, ale krotil nezřízenou osobivost, vážil neodplatně na vahách soudu, nedal se úplatkem pohnout ke křivdě, zlořečil Gézimu, proklel Šimona, všem toužil prospět a vytrval v milosti Ducha svatého.
Mír tomuto domu-ten první jako dar Otcovy moci, aby jej upevňoval.
Mír tomuto domu-ten druhý jako dar Synovy moudrosti,aby jej vzdělával.
Mír tomuto domu-ten třetí jako dar  milostivosti Ducha svatého, aby jej do konce zachoval ve víře, naději a lásce tvořící mír.A v očekávání trestu smrti, ve chvíli kdy učedníkům ukládal kazatelský úřad, rozkázal jim kromě jiného, aby dům, do něhož by vešli, pozdravili přáním míru a pokoje."Vcházejíce do  domu" ,řekl,"pozdravte jej slovy: "Mír tomuto domu..."
 
Tento mír pak má tři různé stránky:
mír člověka s Bohem, 
člověka se sebou samým a 
člověka s bližním.
 
A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.
 
Mír v prvním smyslu, totiž mír člověka s Bohem, má takový dosah, že bez něho je každý jiný mír nemyslitelný. Kdo jej však má, dosahuje i obou dalších. Nic totiž nemaří mír s Bohem tak jako hřích, protože toliko hřích rozlučuje Boha a člověka podle známého výroku Izaiášova v 59.kapitole "Vaše nepravosti vás odloučil od Boha"...
 
Pokud jde o mír v druhém smyslu, totiž člověka se sebou samým, uvážíme-li dvojí přirozenost člověka, je zřejmé, že podstatou tohoto míru je povinná podřízenost těla vůči duši, protože tělo má duši sloužit.
 
A pokud jde o mír ve třetím smyslu, to jest o mír člověka s bližním je zřejmé, že se projevuje bratrským milováním a že tedy předpokládá víru a nadějí. Vycházejíce z víry musíme zajisté věřit, že obecenství svatých zmocňuje každého vyvoleného dobrého křesťana k tomu, aby sloužil k prospěchu kohokoli, jako zase každý zločinný člověk škodí zde na světě každému křesťanu, jakkoli vzdálenému. A tomuto článku víry se zpronevěřují lidé všech stavů, a to jak středních, tak nejnižších i nejvyšších. Vždyť je nabíledni, že kdyby duchovenstvo žilo podle Kristova evangelia a vedlo své podřízené cestou následování Pána, vytvářelo by mírové vztahy poddaných, takže by lid žil v míru jak s Bohem, tak i snimi.
 
Zpronevěřuje-li se však tomuto úkolu duchovenstvo, tím spíše se mu zpronevěřují světské stavy. A zde je začátek rozkolů, válek mezi královstvími, rozbrojů a vražd. Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním,  aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.
 
A poňevadž tento trojí mír má svůj původ v Boží moci, moudrosti a dobrotivosti, prosme Boha míru, ať sešle tomuto domu první mír, aby Boha nade vše miloval. A ať sešle tomuto domu druhý mír, aby se svatě spravoval. 
A ať sešle tomuto domu třetí mír, aby všem bližním přispěl ke spáse. 
Mír tomuto domu, aby bez  bázně hleděl k Bohu, sám v sobě se ztišil a v lásce sloužil všem. 
Mír tomuto domu, aby srazil zpupné, pozvedl pokorné, uklidnil nesvorné a smířil nepřátele. 
Mír tomuto domu, aby nehledal svůj vlastní prospěch, sebe nevynášel, ale krotil nezřízenou osobivost, vážil neodplatně na vahách soudu, nedal se úplatkem pohnout ke křivdě, zlořečil Gézimu, proklel Šimona, všem toužil prospět a vytrval v milosti Ducha svatého.
Mír tomuto domu-ten první jako dar Otcovy moci, aby jej upevňoval.
Mír tomuto domu-ten druhý jako dar Synovy moudrosti,aby jej vzdělával.
Mír tomuto domu-ten třetí jako dar  milostivosti Ducha svatého, aby jej do konce zachoval ve víře, naději a lásce tvořící mír.