Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414)

05.03.2018 14:09

Druhý ze tří Husových listů.
Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.

 

Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414)


Pokoj našeho pána Ježíše Krista!

Nejmileší bratře!
Buď pilný v kázání evangelia a konej dílo horlivého evangelisty. Nezanedbávej své povolání a nasazuj se jako dobrý rytíř Kristův. Především zbožně a svatě žij, dále pak věrně a pravdivě uč. Buď pro druhé příkladem dobrého jednání, aby tě nikdo nepomlouval kvůli tvým slovům.
Vytýkej hříchy a chval cnosti. Těm kdo žijí špatně, hroz věčnými tresty, kdežto těm, kdo jsou věrní a žijí zbožně, stavěj před oči věčnou radost. Kaž vytrvale, ale krátce a užitečně, s uvážlivým porozuměním Písmu svatému. Nikdy netvrď věci nejisté a pochybné, aby ti to nevytýkali protivníci, kteří rádi osočují bližní a pomlouvají služebníky Boží. Nabádej ke zpovědi a k přijímání pod obojí způsobou těla i krve Kristovy, aby ti, kdo se skutečně kají ze svých hříchů, co nejčastěji přistupovali ke stolu Páně. Vybízím tě také, abys nechodil do krčem a nezevšedněl lidem, protože čím je kazatel od většiny lidí vzdálenější, tím je jim milejší. Neodmítej ale nikomu pomoc, můžeš-li druhým prospět.

Kdykoli budeš moci, vytrvale kaž proti smilstvu, neboť to je nejdivočejší šelma, která polyká lidi, za které Kristus ve svém lidství trpěl. Proto tě zapřísahám,  nejmileší, aby sis dával pozor na smilstvo, neboť se bude ukrývat právě tam, kde budeš chtít uspět. Ze všech sil se vyhýbej mladým ženám. Jejich pobožnosti nevěř, vždyť sv.Augustin říká: "Čím pobožnější, tím náchylnější k chlípnosti a pod rouškou zbožnosti se skrývá lest a jedovatý chtíč." Uvědom si drahý příteli, že jejich společnost už zkazila mnohé - i ty, které neošálila a neposkvrnila světská společnost. Nepouštěj tedy k sobě domů ženy pod jakoukoli záminkou a neveď s nimi časté hovory, ať se nedojdeš úhony.

Závěrem ve všem, co konáš, měj bázeň před Bohem a jeho přikázání dodržuj. Tak půjdeš zpříma a nezahyneš, tělo zkrotíš, světem pohrdneš, Satana přemůžeš, Bohem se oblékneš, život najdeš, jiné posílíš a sebe korunuješ korunou slávy, kterou ti dá spravedlivý Soudce. Amen.