Hněvejte se, ale nehřešte.

10.07.2017 11:07

Hněvejte se, a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. (Ef4,26)

Proto uměj se hněvat na zlo, ale ne na člověka, tak jako se hněvá lékař na nemoc, ale miluje člověka; tak to dělá Bůh...

Proto správně říká svatý Řehoř: "Jedině ten je můj skutečný přítel, který z mé duše vytírá hříchy a poskvrny."

A svatý Jeroným říká, že pochlebník je je sladký nepřítel, protože uším říká sladké řeči, ale duši ničí. A kdo je větším nepřítelem, než ten kdo škodí duši?

Z toho plyne, že svatý hněv je ten, kterým se člověk hněvá na špatnost a zlého člověka kvůli zlu.

A věz, že dobrý člověk zároveň se hněvá a zároveň miluje: hněvá se na člověka jako na hříšníka a miluje ho jako Boží stvoření a Boží obraz.

Proto říká svatý Augustin: "Když říkám 'zlý člověk', říkám tím dvojí: člověk a zlý. Říkám stále, že je to člověk, proto ho miluj; říkám zlý člověk, proto ho neměj v nenávisti, ani ho nemiluj, neboť člověk je Boží stvoření, ale zlo není."

Výklad Desatera, kapitola 44.