Jan Doležal: Co mi dal Jan Hus

29.07.2018 16:28

Co pro mně znamená Mistr Jan Hus, co pro mně znamenají jeho myšlenky.

Mistr Jan Hus pro mně znamená věčnou inspiraci. Věčnou, protože Hus učí skrze evangelia věčný život.
J17,3. "Toto jest věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista."

Hus učí poznání Boha a já se učím od něj spravedlivým pohledům na život a na církve.

Hus je jako každý člověk před Bohem jen nedokonalým a dnes se všechny jeho myšlenky nedají použít, ale vždy mohou inspirovat, neboť byl veden Duchem Svatým.

Velmi na mne zapůsobila Husova Řeč o míru, která může být aktuální i dnes.
Hus nám Řečí o míru léčí duši křesťana, ukazuje mu správné nastavení v životě.
Říká,že je trojí mír. Mír člověka s Bohem, mír člověka se sebou samým a mír člověk s bližním.
"Mír v prvním smyslu totiž znamená mír člověka s Bohem, má takový dosah, že bez něho je každý jiný mír nemyslitelný. Kdo jej však má dosahuje i obou dalších. ,Nic totiž neničí mír s Bohem tak jako hřích, protože toliko hřích rozlučuje Boha a člověka podle známého výroku Izaiášova v 59.kapitole. - Vaše nepravosti odloučili vás od Boha.'

Hus byl také laskavým člověkem, mám pocit, že se na tohle trochu zapomíná. Měl nesporné charisma a dokázal si udělat přátele. V jednom jeho listu z cesty do Kostnice je vidět, jak byl vlídně přijat a jak opět vlídně, maje nové přátele odchází a pokračuje v cestě.

Stalo se tak ještě několikrát a vždy v duchu pokoje. I tohle mně inspiruje, neboť tak vypadá člověk, který je mi vzorem.

Mohl bych jít do jeho díla hlouběji a stálé nacházím novou inspiraci  k životu s Bohem a nové pohledy. Například: Kdo smí napomínat druhé, O postačitelnosti Kristova zákona, kde učí Ř13,10 ,že láska je naplněním zákona...

Bylo by toho mnoho, ale na závěr uvedu pro mně krásné a věčné  - "Prosím abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli."