Chléb Božího slova

09.10.2017 19:36

Čtvrtá prosba je tato:  "Chléb náš vezdejší dej nám dnes"

Abys rozuměl té prosbě, věz, že je trojí chléb:

jeden který živí tělo,

druhý slovo Boží,které je v Písmu svatém a

chléb života...

Pán Ježíš nechce, aby lidé měli starosti o ten první chléb,j ak bylo dříve řečeno. Nemějte starost o život, co budete jíst, co budete pít, čím se budete odívat. (Mt6,25)

Přikazuje ale, aby měli zájem o ten druhý.

Ďábel to ale říká obráceně. Kdyby se lidé přejídali prvním chlebem, nevadilo by mu to. Proto pokoušel nechamtivého Krista, aby se tím chlebem stal chamtivým. A byl by rád (ďábel), kdyby nikdo nejedl a druhým nedával druhý chléb.

Proto nyní krmí preláty, kněží a tu rotu v hojnosti tím prvním chlebem, aby je zbavil chleba druhého; a protože ti se bojí, že přijdou o první, chtějí lidí odrazit od druhého.

Proto mě proklínají, že Bůh lidem skrze mne tento chléb udílí. A proklínají lidi, aby si ode mne tento chléb nebrali. A také jiní světští lidé a především Němci s některými Čechy, usilovali o to, aby zbořili Betlém, místo, kde se tento chléb rozdává.

Kam dali mysl? Neodvážili by se sousedovi zbořit pec a chrám chtějí bez viny zbořit Bohu! Jistě, oni neradi jí tento chléb. Protože chtějí nejen vyhnat rozdavače toho
chleba, ale i rozbít místo pro ten chléb velmi dobře uzpůsobené.

Výklad Páteře(modlitba Páně Otče náš) kapitola 92.