18. října 1414 král Zikmund vydal ve Špýru Husovi glejt na cestu do Kostnice.

18.10.2016 20:08

"Zikmund z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a uherský, dalmatský a charvatský a tak dále král, všem i jednotlivým knížatům, církevním i světským, vévodům markrabím, hrabatům, baronům, šlechticům, vladykům, rytířům, panošům, správcům představeným, celníkům a všechněm úředníkům. Jinak všem našim poddaným a věrným, k nimž tento list dojde, královskou milost a všechno dobré. Velební, osvícení, urození a věrní milí! Ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z Království českého na obecný sněm konaný v Kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a svaté říše římské ochrany, všem vám a každému z vás s plnou přízní doporučujeme žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, z povinnosti ráčili laskavě přijmouti, vlídně s ním zacházeti a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu, jakož i abyste ho nechali volně se služebníky, koňmi, zavazadly a výstrojí a jinými jeho jednotlivými věcmi přes všechny cesty, přístavy, mosty, země, panství, okresy, pravomoci, města, městečka, hrady, vesnice a kterákoli jiná vaše místa bez jakéhokoli placení dávek, mýtného, celného, poplatku a jiného každého břemene placení beze vší překážky jíti, státi, meškati a vrátiti se, a abyste mu a jeho lidem, když bude potřebí, z povinnosti ráčili postarati se o bezpečný a ochranný průvod ke cti a vážnosti naší královské Výsosti.
Dáno ve Špýru, 18. dne měsíce října, roku království našich uherských atd. třicátého třetího, římského pak pátého."
Facebook: Přemyslovci