Husovy citáty

Vladimír Javorský četl z dopisů Jana Husa v Mistrově rodném městě

30.07.2018 08:16
Vladimír Javorský četl z dopisů Jana Husa v Mistrově rodném městě   V rámci tradičních Husových oslav v Husinci u Prachatic probíhá pravidelně pestrý kulturní a zábavný program. Ve čtvrtek 5. července zde roli slavného rodáka sehrál sympatický a oblíbený herec Vladimír Javorský. více v...

Jan Doležal: Co mi dal Jan Hus

29.07.2018 16:28
Co pro mně znamená Mistr Jan Hus, co pro mně znamenají jeho myšlenky. Mistr Jan Hus pro mně znamená věčnou inspiraci. Věčnou, protože Hus učí skrze evangelia věčný život. J17,3. "Toto jest věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista." Hus učí poznání Boha...

Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414)

05.03.2018 14:09
Druhý ze tří Husových listů. Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.   Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414) Pokoj našeho pána Ježíše Krista! Nejmileší bratře! Buď pilný v kázání evangelia a konej dílo horlivého evangelisty....

Přátelům v Čechách (24.října 1414)

13.02.2018 16:39
List první. Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.   Přátelům v Čechách (24.října 1414) Pozdravení od Krista Ježíše. Vězte, že jsem nikdy necestoval zahalen kápí, ale zjevně s odkrytou tváří. Když jsem opustil Čechy a dorazil nejprve do města...

Pravé bohatství

01.01.2018 19:20
Když nějaký člověk náplní ten zákon, je to rytíř velikého Krále, Pána Krista. Ten ho bude pasovat láskou, která je nade všechno zlato a dá mu království, ne hubené české, ale věčné nebeské, ve kterém bude mít, cokoli bude chtít a to bez nedostatků Výklad Desatera, kapitola 47.

Vánoční citát Mistra Jana Husa

25.12.2017 11:49
Milý pane Kriste! Proč jsi své narození nejdříve neoznámil prelátům, Kaifášovi, králům nebo knížatům a nezvěstoval jim velikou radost? Určitě by se zeptali, je - li ( ten král ) bohatý a kde leží. Až by uslyšeli, že leží v jesličkách, nejspíše by řekli: "Nechte ho tam v jesličkách!" Zajisté by jim...

Radost

18.12.2017 11:52
(Rozhovor s ďáblem.) Když za šesté říkáš ďáble: "Jak těžký zákon vám Bůh nařídil!", falešně se divíš, neboť on řekl: Mé jho je sladké a břímě lehké. (Mr11,30) Co může být pro skutečného Božího syna lehčí a co sladší, než milovat Boha nade všechny jiné věci a svého bližního jako sebe? Když to člověk...

Rady pro vládce

11.12.2017 19:21
Nu králi, kníže, pane, rytíři a obecní radní, naučte se od tohoto svatého knížete (Nehemjáše) netolerovat na svých panstvích zjevné smilstvo a cizoložství kněží, nepovolávejte je k sobě, ale stejně jako Nehemjáš zahnal od sebe kněze, kteří smilnili i vy jednejte podle jeho příkladu. Navíc tu máte...

Láska je naplněním zákona

04.12.2017 19:24
Láska je naplněním zákona. (Ř13,10) Jestliže tedy zákon lásky sám o sobě postačuje k řízení církve, postačuje stejně tak sám o sobě zákon Písma. Za šesté dovozuje v zásadě toto: Ježíš Kristus nežádá od člověka nic kromě lásky a prostředků k ní. Tomu všemu však nejúčinněji učí zákon...

O postačitelnosti Kristova zákona

27.11.2017 19:26
Zákon Ježíše Krista sám o sobě postačuje k řízení bojující církve. Druhé zdůvodnění závěru zní: Souhrn všech zákonů (Božích) postačuje k řízení celého světa. A zákon Ježíše Krista v sobě obsahuje každý dílčí zákon. Závěr je tedy správný. Druhá návěst je zřejmá z toho, že Písmo svaté,  jakožto...

Kristus sám je pravda

13.11.2017 19:29
Kristus sám je pravda a proto zapírání pravdy je zapírání Krista. Ten kdo se toho dopouští, je v každém případě zrádcem pravdy. Jan Zlatoústý o tom píše, že je zrádcem pravdy každý kdo zná pravdu, ale neodvažuje se ji říci. Kdo zná pravdu a statečně ji obhajuje, ten je skutečným Kristovým přítelem...

Třetí část Pražanů už začínala činit pokání

06.11.2017 19:31
Třetí část Pražanů už začínala činit pokání, avšak tito se za to styděli před druhými. Když totiž lidé začínají činit pokání, druzí je nazývají bekhardy (bludaři, kacíři) a oni hned ze studu opouštějí započaté dobro. Další jsou ustrašení a bojí se jednat dobře že strachu, že by je zlí...

Jakýsi doktor mi řekl,že když se poddám koncilu

30.10.2017 19:33
Jakýsi doktor mi řekl, že když se poddám koncilu, vše je mi dovoleno a vše je dobré a dodal: "Kdyby koncil řekl, že máš jen jedno oko a ty si měl dvě, musíš s koncilem vyznat, že má pravdu. "Já jsem mu odpověděl:" I kdyby mi to celý svět tvrdil a já měl rozum, který nyní mám, nemohl bych to tvrdit...

Boží pře..

23.10.2017 14:27
Prosím vás, abyste za prvé mysleli na Boží při, protože Bohu se děje veliká křivda: kněží chtějí jeho svaté slovo utiskovat, kapli, která je užitečná ke kázání Božího slova, chtějí zbořit a tak zabránit spáse lidí. Za druhé myslete na potupu země, národa a své generace, a teprve za třetí myslete na...

Chléb Božího slova

09.10.2017 19:36
Čtvrtá prosba je tato:  "Chléb náš vezdejší dej nám dnes" Abys rozuměl té prosbě, věz, že je trojí chléb: jeden který živí tělo, druhý slovo Boží,které je v Písmu svatém a chléb života... Pán Ježíš nechce, aby lidé měli starosti o ten první chléb,j ak bylo dříve řečeno. Nemějte starost o...

Nelžete

02.10.2017 19:42
Nekraďte a nelžete a nikdo neoklamávejte svého bližního ( Lv 19,11) "Nelžete!" Podle Augustina je lež falešné označení něčeho se záměrem klamat. Jako když někdo něco koupí a chce oklamat bližního, proto mu řekne, že to koupil dráže; v té chvíli lže. A také může lhát psaním, nebo nějakým...

Kdo smí napomínat druhé

28.09.2017 20:03
Pokud někde najdeš, že nějaký svatý člověk řekl, že menší nesmí napomínat většího, pochop to tak, že to platí v případě, kdy je menší také vinen.N eboť kdo chce někoho napomínat, musí být o něco výš než ten, kterého napomíná. Například, když je nějaký biskup, který žije ve smilstvu a prostý člověk,...

Slovíčkaření u soudů

25.09.2017 19:47
Chtěl bych, aby se ta řeč (svatého Bernarda o upřímném, pravdivému mluvení bez hádek) naplňovala nejen u papeže, ale i na všech soudech, kde nejvíce lidé řeči matou (překrucují), předhánějí se v řečnění, nehledí na pravdu a chlapští řečníci nejvíce plískají (selští řečníci žvaní): "Páni, zeptejte...

Vyobcování

18.09.2017 19:52
Na základě Kristova slova dříve zmíněného: Neboť jestliže neuposlechne (hříšník napomínání se dvěma svědky) ať je ti jako pohan a celník. (Mt18,17) A tímto způsobem proklel a vyobcoval svatý Pavel muže, který smilnil se svou nevlastní matkou, když přikázal Korintským, aby se shromáždili ve jménu...

Jak napomínat druhé

11.09.2017 19:56
Ještě věz, že napomínání se má dít podle pořádku a zvláště od preláta, to znamená od vyššího. Má si dotyčného zavolat a zeptat se ho: "Co to o tobě slyším?" A tak má vyzvědět pravdu. Protože Písmo říká: "Dříve než se otážeš, nikoho nehaněj." Za druhé má napomínat tiše a skromně, neboť David říká:...

Strach z mluvení pravdy a napomínání

04.09.2017 20:00
Dále je čtvrtá překážka k napomínání a tou je strach, kvůli kterému člověk neříká pravdu. Strach, aby nepřišel o přízeň nebo tělesný užitek, nebo aby nebyl zahanben nebo uražen a samozřejmě, aby nebyl umořen (zabit), A tato překážka brání mluvit pravdu mnohým knížatům, kněžím, mistrům a...

Všechny věci napomáhají k dobrému

21.08.2017 10:29
.Proto říká svatý Petr: Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích...Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl nehrozil. (1Pt 221.23) Proto je zlořečená pomsta, která z toho kdo se mstí, činí člověka Bohu nepřátelského, tupí jeho duši, nic mu nepomůže a...

Kritizování a urážení druhých.

14.08.2017 10:35
Písmo přirovnává utrhačné ke psu, svini a hadu. Ke psu proto, že bez užitku a ke své škodě štěká a svůj rod kouše, když začnou kousat jiní psi...To věděl svatý Pavel, když napsal: Jestliže se navzájem koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. (Ga 5,15) Kvůli hříchu se nyní...

Reptání.

07.08.2017 10:42
Reptání je hříchem zvláště dětí a zavržených. Neboť dětem se nelíbí otcovo slovo, ale rozumným nemocným lidem se líbí i těžká léčba. Je známé, že reptání zatěžuje reptáka. Protože čím více reptání, tím více zakouší vnitřní trápení a muka, takže i to, co by se mu skrze dobrou trpělivost obrátilo k...

Zvyky.

31.07.2017 10:50
Podle velikého svatého mučedníka biskupa Cypriána máme následovat jedině Krista, jak říká: "Poněvadž máme poslouchat samotného Krista, nemáme dbát na to, co kdo před námi dělal... Ale máme následovat to, co jako první činil Kristus, a nemusíme následovat zvyky lidí, ale Boží pravdu. Výklad...

Těžký hřích

24.07.2017 08:02
Neboť hřích svou váhou stáhl Lucifera z nejvyššího místa do nejnižšího pekla, a proto se nazývá těžkým hříchem. Stejně jako těžká věc táhne dolů, co nejvíc může, jako třeba kámen, olovo a jiná těžká věc, tak i hřích táhne duši dolů. Ale člověk si té těžkosti nevšímá, protože ji necítí, dokud...

Oko do duše okno.

17.07.2017 11:04
Oči jsou okny, jimiž smrt vstoupila do člověka, smrt duše i těla. Neboť Eva nejprve viděla, potom zatoužila, potom svolila hadu, ďáblu, a tak se smrt k ní i k nám dostala. Smrt těla, které muselo zemřít, a smrt duše, když smrtelně zhřešila přestoupením Božího přikázání, a tak i nás vydala...

Hněvejte se, ale nehřešte.

10.07.2017 11:07
Hněvejte se, a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. (Ef4,26) Proto uměj se hněvat na zlo, ale ne na člověka, tak jako se hněvá lékař na nemoc, ale miluje člověka; tak to dělá Bůh... Proto správně říká svatý Řehoř: "Jedině ten je můj skutečný přítel, který z mé duše vytírá hříchy a...

Mistr Jan Hus-Kázání o míru

25.05.2017 22:36
A v očekávání trestu smrti, ve chvíli kdy učedníkům ukládal kazatelský úřad, rozkázal jim kromě jiného, aby dům, do něhož by vešli, pozdravili přáním míru a pokoje."Vcházejíce do  domu" ,řekl,"pozdravte jej slovy: "Mír tomuto domu..."   Tento mír pak má tři různé stránky: mír...

Smí se používat násilí?

22.05.2017 17:30
Dbejte,aby nikdo neodplácel zlým za zlé,ale dobrem za zlo.(Ř 12,17,21) Špatní lidé říkají"čím-tím;chápou to tak,že jednám dobře s tím kdo mi dělá dobro a zle s tím ,kdo mi činí zlo.To je zásada pohanú a publikánů.Jiní ale jako ďábel odplácejí za dobro zlem;takoví jsou téměř vtělení ďáblové,tak jako...

Řeč o míru.

16.05.2017 13:12
S jistotou víme, že existuje dvojí mír: mír Boží a mír světský, jak ukazuje Kristus, když říká: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. (J14,27) Boží mír znamená upokojení myslí na základě cností. Je zřejmé, že každý člověk, žijící v hříchu, ztrácí kvůli tomu...

Svornost a jednota

08.05.2017 13:48
V životopisech svatých otců se vypráví o jednom otci jménem Makarius, který si příliš zakládal na své svatosti. Tomu kdosi řekl: "Ještě jsi nedosáhl té úrovně jako ty dvě ženy ve městě, které spolu vydržely patnáct let a nehádaly se."Makarius byl skutečně spravedlivý člověk, poustevník a sám sebe...

Lepší je svornost než vítězství

01.05.2017 13:54
Lepší je svornost než vítězství. Při svornosti se totiž obě nepřátelské strany spřátelí bez jakékoli urážky navzájem. Přitom se vyhnou mnohým hříchům a hlavně zpupnosti, které častokrát podlehnou vítězové. Poražená strana se zase rozpaluje nadějí na to, že nakonec stejně zvítězí a stále usiluje o...

Svárlivým je ten, kdo ..

24.04.2017 18:35
Ambrož praví: "Svárlivým je ten, kdo chce křikem prorazit a tak se ukázat před druhými ...Z pouhých svárů vyplývají všechny hříchy: pýcha, chamtivost, hádky, vraždy, škody a mnoho dalšího, jak nyní vidíme ve válce mezi Prusy a Poláky, kteří se nejprve dostali do sporu kvůli své chamtivosti a...

O rozvodu.

15.03.2017 18:31
Neboť manželství je spoutání nebo spojení muže a ženy,kteří zachovávají zvláštní způsob života.Co je vlastně spoutáno? Vůle může a ženy kterou se spolu shodli,ačkoli byli svobodní,že budou udržovat manželství.Manželství je nerozlučitelné pouto slibu...A takové manželství nemůže rozloučit (zrušit)...

O rodině.

06.03.2017 18:29
Nezatajujte,co slyšíte od Boha,ale podělte se o to se svými nejbližšími. Všichni-pastýři, biskupové,kněží a jáhni, stejně jako i představení klášterů,a také všichni věrní,kteří pečují o svůj vlastní malý dům,mají kázat a učit členy své rodiny. Kázání 25.prosince 1410.

O manželství.

27.02.2017 18:32
Hle, pokud má muž manželku,jak se pozná dokonalá láska manželčina? Manželka nemá nikoho považovat za moudřejšího než svého muže, i kdyby ve skutečnosti moudřejší byl; nikoho nemá považovat za statečnějšního než svého muže, i kdyby ten druhý byl statečněší; nikoho nemá považovat za hezčího než svého...

Ženy a muži.

20.02.2017 18:34
Vše, co se narodilo z Boha,přemáhá svět(1J5,4). Apoštol ukazuje na základě pevného svědectví, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, a ten, kdo tomu věří a projevuje svou víru láskou, přemáhá svět. Ten nakonec zvítězí nad tělem,světem, ďáblem i nad všemi hříchy, a nakonec bude kralovat v...

Lepší je manželka, která si hledí svého muže.

13.02.2017 17:59
Jan Zlatoústý praví: "Lepší je manželka, která si hledí svého muže a o druhého se nestará, než panna, která nechce nikoho vynechat, ženská pro všechny, která běhá od jednoho k druhému." Proto pravé panenství je čisté tělo, které není poskvrněno hříšným úmyslem... U panen se očekává...

Pravé pokání

06.02.2017 18:34
Proto Pán Bůh říká: "Když hříšný učiní pokání ze všech svých hříchů a žádný nebude tolerovat ve své mysli,ale bude jich litovat,pak na jeho hříchy nevzpomenu. "K tomu se vztahuje slovo svatého Augustina:" Ten kdo tě stvořil bez tebe,neslyší tebe bez tebe,to znamená bez tvé vůle, neboť musíš hřích...

Odpuštění.

31.01.2017 17:22
A protože se mnozí lidé klamou, když se domnívají, že kněz může odpustit hříchy, jak chce a kdy chce, je tedy třeba vědět, že kněz nemůže hříchy odpustit, pokud je neodpustí Bůh, který řekl: Já,já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. (Iz43,25) A svatý Ambrož říká:...

O sebeodsuzování.

23.01.2017 21:52
O sebeodsuzování. (Rozhovor s ďáblem) Když říkáš ďáble, člověku, který neví, že by spáchal smrtelný hřích "všechno co děláš, děláš špatně, ďáble to popíráme; a když přidáváš: Neboť žiješ ve smrtelném hříchu, lžeš ďáble! Nemůžeš to dokázat a vše co říkáš je lež. Neboť já činím pokání, lituji svého...

Svědomí.

16.01.2017 18:13
Aby člověk uvědomil své svědomí o hříších dřívějších, současných a těch, které ještě učiní, má vždy hledět k Písmu. Má se také chránit svědomí příliš širokého i svědomí příliš úzkého; neboť svědomí široké častokrát považuje zlé za dobré a hřích nepovažuje za hřích. A tím svědomím jsou lidé...

Abychom se chránili pýchy,dal nám Bůh znamení,že jedině pokorní jsou ..

09.01.2017 18:52
Abychom se chránili pýchy,dal nám Bůh znamení,že jedině pokorní jsou jeho skutečnými modlitebníky,když přikázal říkat "Otče náš",aby se žádní lidé,císařové,papežové,králové a knížata nestyděli za nejchudší a nejopovrženější, protože jsou jejich bratry a jsou jim rovni v milosti(Boží přízni)a v...

Společenství

03.01.2017 18:55
Takto je společenství založeno od Boha,že jakmile by kdokoli chtěl,aby jiný Boží syn neměl podíl na společenství tak aby sám byl o toto společenství připraven.Proto věrnému křesťanu záleží na tom,aby naplnil Boží přikázání,a tak aby měl účast na křesťanském bratrstvu.A není třeba k tomu od kohokoli...

Skutečně je velká odměna pro živou víru,totiž moc být Božím synem.Tato moc je lepší a ..

30.12.2016 18:56
Skutečně je velká odměna pro živou víru,totiž moc být Božím synem.Tato moc je lepší a vznešenější než moc a postavení papeže nebo krále celého světa. Protože k čemu by bylo královské nebo papežské postavení,nebo vláda nad celým světem,kdybys nakonec neměl tu moc ,kterou by ses stal Božím...

Zdali je někdo na světě tak hloupý,aby nechtěl být raději dobrým sedláčkem než zlým biskupem?

12.12.2016 18:57
Zdali je někdo na světě tak hloupý,aby nechtěl být raději dobrým sedláčkem než zlým biskupem?Musel by být bláznem oslepeným od ďábla,aby nevěděl co je lepší!A protože nevíme,kdo z nás je na zemi nejdůstojnější před Bohem,hledíme jen na světské povýšení a mylně se domníváme,že je důstojnější ten,kdo...

Všechny pozemské majetky mají menší váhu a cenu před Bohem než jediná duše kteréhokoliv nejchudšího člověka ..

05.12.2016 22:11
Někdo namítne:"Třeba si hříchem uškodím,ale pak si zase penězi duši vykoupím."Odpovídám:"Nic není tak hodnotné,aby se tím dala vykoupit lidská duše.Všechny pozemské majetky mají menší váhu a cenu před Bohem než jediná duše kteréhokoliv nejchudšího člověka,protože pro tu duši Kristus podstoupil...

Pokud poddaní žijí bez smrtelného hříchu a kněz naproti tomu je ve smrtelném hříchu, ..

29.11.2016 16:59
Pokud poddaní žijí bez smrtelného hříchu a kněz naproti tomu je ve smrtelném hříchu, protože žije s ženami, pak jsou ten prostý člověk nebo babka daleko důstojnější než jejich kněz, protože oni jsou ve skutečnosti svatí, kdežto on patří do generace zatracených. Kázání 20.prosince 1410.

A protože skutečná láska začíná u sebe samého, je třeba ..

29.11.2016 16:57
A protože skutečná láska začíná u sebe samého, je třeba, aby se člověk nejprve smiloval nad sebou samým, dříve než se smiluje nad druhými...I kdyby byl někdo hrozně ošklivý a plný vředů, přece se Bohu líbí více než ten, kdo je sice krásný na těle, ale žije ve smrtelném hříchu. Kázání 5.července...

Jsi-li rozumný,podívej se zdá žiješ rozumně.

15.11.2016 16:56
Jsi-li rozumný,podívej se zdá žiješ rozumně. Žít rozumně znamená se pokořit a nežít nevázaně jako šelma, neuchvacovat cokoli tak, jak to dělají psi a šelmy. Když tak jednáš, pak nejsi rozumný, protože jsi potlačil rozum a klesl jsi mezi zvířata a tak ses snad změnil ve vepře nebo v kance svou...

Lidé jsou ničení svoji pýchou,když ..

12.11.2016 17:37
Lidé jsou ničení svoji pýchou,když si více váží těch,kdo mají postavení a majetek,místo aby si vážili lidství každého člověka proto,že byl stvořen podle Boží podoby.Protože když si vážíme lidí pro to,co mají,nevážíme si jich pro to,kým jsou. Jan Hus.Postilla,čtení 54    

Nebuď jako ti, kteří všechno znají,ale ..

07.11.2016 17:41
Nebuď jako ti, kteří všechno znají,ale sami sebe neznají,na druhé lidi hledí,ale na sebe nepamatují.Ty začni sama u sebe,aby se ti nestalo,že budeš chtít zbytečně poznávat jiné věci kvůli tomu,že neznáš sebe sama.Poznej sebe,neboť čím víc poznáš sebe,tím víc poznáš Boha;a čím víc poznáš Boha,tím...

Lidé jsou ničení svoji pýchou,když si ..

31.10.2016 19:01
Lidé jsou ničení svoji pýchou,když si více váží těch,kdo mají postavení a majetek,místo aby si vážili lidství každého člověka proto,že byl stvořen podle Boží podoby.Protože když si vážíme lidí pro to,co mají,nevážíme si jich pro to,kým jsou. Jan Hus.Postilla,čtení 54