Husovy citáty

Jan Doležal: Co mi dal Jan Hus

29.07.2018 16:28
Co pro mně znamená Mistr Jan Hus, co pro mně znamenají jeho myšlenky. Mistr Jan Hus pro mně znamená věčnou inspiraci. Věčnou, protože Hus učí skrze evangelia věčný život. J17,3. "Toto jest věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista." Hus učí poznání Boha...

Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414)

05.03.2018 14:09
Druhý ze tří Husových listů. Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.   Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414) Pokoj našeho pána Ježíše Krista! Nejmileší bratře! Buď pilný v kázání evangelia a konej dílo horlivého evangelisty....

Přátelům v Čechách (24.října 1414)

13.02.2018 16:39
List první. Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.   Přátelům v Čechách (24.října 1414) Pozdravení od Krista Ježíše. Vězte, že jsem nikdy necestoval zahalen kápí, ale zjevně s odkrytou tváří. Když jsem opustil Čechy a dorazil nejprve do města...

Pravé bohatství

01.01.2018 19:20
Když nějaký člověk náplní ten zákon, je to rytíř velikého Krále, Pána Krista. Ten ho bude pasovat láskou, která je nade všechno zlato a dá mu království, ne hubené české, ale věčné nebeské, ve kterém bude mít, cokoli bude chtít a to bez nedostatků Výklad Desatera, kapitola 47.

Vánoční citát Mistra Jana Husa

25.12.2017 11:49
Milý pane Kriste! Proč jsi své narození nejdříve neoznámil prelátům, Kaifášovi, králům nebo knížatům a nezvěstoval jim velikou radost? Určitě by se zeptali, je - li ( ten král ) bohatý a kde leží. Až by uslyšeli, že leží v jesličkách, nejspíše by řekli: "Nechte ho tam v jesličkách!" Zajisté by jim...

Radost

18.12.2017 11:52
(Rozhovor s ďáblem.) Když za šesté říkáš ďáble: "Jak těžký zákon vám Bůh nařídil!", falešně se divíš, neboť on řekl: Mé jho je sladké a břímě lehké. (Mr11,30) Co může být pro skutečného Božího syna lehčí a co sladší, než milovat Boha nade všechny jiné věci a svého bližního jako sebe? Když to člověk...

Rady pro vládce

11.12.2017 19:21
Nu králi, kníže, pane, rytíři a obecní radní, naučte se od tohoto svatého knížete (Nehemjáše) netolerovat na svých panstvích zjevné smilstvo a cizoložství kněží, nepovolávejte je k sobě, ale stejně jako Nehemjáš zahnal od sebe kněze, kteří smilnili i vy jednejte podle jeho příkladu. Navíc tu máte...

Láska je naplněním zákona

04.12.2017 19:24
Láska je naplněním zákona. (Ř13,10) Jestliže tedy zákon lásky sám o sobě postačuje k řízení církve, postačuje stejně tak sám o sobě zákon Písma. Za šesté dovozuje v zásadě toto: Ježíš Kristus nežádá od člověka nic kromě lásky a prostředků k ní. Tomu všemu však nejúčinněji učí zákon...

O postačitelnosti Kristova zákona

27.11.2017 19:26
Zákon Ježíše Krista sám o sobě postačuje k řízení bojující církve. Druhé zdůvodnění závěru zní: Souhrn všech zákonů (Božích) postačuje k řízení celého světa. A zákon Ježíše Krista v sobě obsahuje každý dílčí zákon. Závěr je tedy správný. Druhá návěst je zřejmá z toho, že Písmo svaté,  jakožto...

Kristus sám je pravda

13.11.2017 19:29
Kristus sám je pravda a proto zapírání pravdy je zapírání Krista. Ten kdo se toho dopouští, je v každém případě zrádcem pravdy. Jan Zlatoústý o tom píše, že je zrádcem pravdy každý kdo zná pravdu, ale neodvažuje se ji říci. Kdo zná pravdu a statečně ji obhajuje, ten je skutečným Kristovým přítelem...

Třetí část Pražanů už začínala činit pokání

06.11.2017 19:31
Třetí část Pražanů už začínala činit pokání, avšak tito se za to styděli před druhými. Když totiž lidé začínají činit pokání, druzí je nazývají bekhardy (bludaři, kacíři) a oni hned ze studu opouštějí započaté dobro. Další jsou ustrašení a bojí se jednat dobře že strachu, že by je zlí...

Jakýsi doktor mi řekl,že když se poddám koncilu

30.10.2017 19:33
Jakýsi doktor mi řekl, že když se poddám koncilu, vše je mi dovoleno a vše je dobré a dodal: "Kdyby koncil řekl, že máš jen jedno oko a ty si měl dvě, musíš s koncilem vyznat, že má pravdu. "Já jsem mu odpověděl:" I kdyby mi to celý svět tvrdil a já měl rozum, který nyní mám, nemohl bych to tvrdit...

Boží pře..

23.10.2017 14:27
Prosím vás, abyste za prvé mysleli na Boží při, protože Bohu se děje veliká křivda: kněží chtějí jeho svaté slovo utiskovat, kapli, která je užitečná ke kázání Božího slova, chtějí zbořit a tak zabránit spáse lidí. Za druhé myslete na potupu země, národa a své generace, a teprve za třetí myslete na...

Chléb Božího slova

09.10.2017 19:36
Čtvrtá prosba je tato:  "Chléb náš vezdejší dej nám dnes" Abys rozuměl té prosbě, věz, že je trojí chléb: jeden který živí tělo, druhý slovo Boží,které je v Písmu svatém a chléb života... Pán Ježíš nechce, aby lidé měli starosti o ten první chléb,j ak bylo dříve řečeno. Nemějte starost o...

Nelžete

02.10.2017 19:42
Nekraďte a nelžete a nikdo neoklamávejte svého bližního ( Lv 19,11) "Nelžete!" Podle Augustina je lež falešné označení něčeho se záměrem klamat. Jako když někdo něco koupí a chce oklamat bližního, proto mu řekne, že to koupil dráže; v té chvíli lže. A také může lhát psaním, nebo nějakým...

Kdo smí napomínat druhé

28.09.2017 20:03
Pokud někde najdeš, že nějaký svatý člověk řekl, že menší nesmí napomínat většího, pochop to tak, že to platí v případě, kdy je menší také vinen.N eboť kdo chce někoho napomínat, musí být o něco výš než ten, kterého napomíná. Například, když je nějaký biskup, který žije ve smilstvu a prostý člověk,...

Slovíčkaření u soudů

25.09.2017 19:47
Chtěl bych, aby se ta řeč (svatého Bernarda o upřímném, pravdivému mluvení bez hádek) naplňovala nejen u papeže, ale i na všech soudech, kde nejvíce lidé řeči matou (překrucují), předhánějí se v řečnění, nehledí na pravdu a chlapští řečníci nejvíce plískají (selští řečníci žvaní): "Páni, zeptejte...

Vyobcování

18.09.2017 19:52
Na základě Kristova slova dříve zmíněného: Neboť jestliže neuposlechne (hříšník napomínání se dvěma svědky) ať je ti jako pohan a celník. (Mt18,17) A tímto způsobem proklel a vyobcoval svatý Pavel muže, který smilnil se svou nevlastní matkou, když přikázal Korintským, aby se shromáždili ve jménu...

Jak napomínat druhé

11.09.2017 19:56
Ještě věz, že napomínání se má dít podle pořádku a zvláště od preláta, to znamená od vyššího. Má si dotyčného zavolat a zeptat se ho: "Co to o tobě slyším?" A tak má vyzvědět pravdu. Protože Písmo říká: "Dříve než se otážeš, nikoho nehaněj." Za druhé má napomínat tiše a skromně, neboť David říká:...

Strach z mluvení pravdy a napomínání

04.09.2017 20:00
Dále je čtvrtá překážka k napomínání a tou je strach, kvůli kterému člověk neříká pravdu. Strach, aby nepřišel o přízeň nebo tělesný užitek, nebo aby nebyl zahanben nebo uražen a samozřejmě, aby nebyl umořen (zabit), A tato překážka brání mluvit pravdu mnohým knížatům, kněžím, mistrům a...
1 | 2 | 3 >>