Husovy citáty

Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414)

05.03.2018 14:09
Druhý ze tří Husových listů. Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.   Jednomu knězi (začátkem listopadu 1414) Pokoj našeho pána Ježíše Krista! Nejmileší bratře! Buď pilný v kázání evangelia a konej dílo horlivého evangelisty....

Přátelům v Čechách (24.října 1414)

13.02.2018 16:39
List první. Jan Hus:Listy z Kostnice. Do současné Češtiny převedl Alexandr Flek.   Přátelům v Čechách (24.října 1414) Pozdravení od Krista Ježíše. Vězte, že jsem nikdy necestoval zahalen kápí, ale zjevně s odkrytou tváří. Když jsem opustil Čechy a dorazil nejprve do města...

Pravé bohatství

01.01.2018 19:20
Když nějaký člověk náplní ten zákon, je to rytíř velikého Krále, Pána Krista. Ten ho bude pasovat láskou, která je nade všechno zlato a dá mu království, ne hubené české, ale věčné nebeské, ve kterém bude mít, cokoli bude chtít a to bez nedostatků Výklad Desatera, kapitola 47.

Vánoční citát Mistra Jana Husa

25.12.2017 11:49
Milý pane Kriste! Proč jsi své narození nejdříve neoznámil prelátům, Kaifášovi, králům nebo knížatům a nezvěstoval jim velikou radost? Určitě by se zeptali, je - li ( ten král ) bohatý a kde leží. Až by uslyšeli, že leží v jesličkách, nejspíše by řekli: "Nechte ho tam v jesličkách!" Zajisté by jim...

Radost

18.12.2017 11:52
(Rozhovor s ďáblem.) Když za šesté říkáš ďáble: "Jak těžký zákon vám Bůh nařídil!", falešně se divíš, neboť on řekl: Mé jho je sladké a břímě lehké. (Mr11,30) Co může být pro skutečného Božího syna lehčí a co sladší, než milovat Boha nade všechny jiné věci a svého bližního jako sebe? Když to člověk...

Rady pro vládce

11.12.2017 19:21
Nu králi, kníže, pane, rytíři a obecní radní, naučte se od tohoto svatého knížete (Nehemjáše) netolerovat na svých panstvích zjevné smilstvo a cizoložství kněží, nepovolávejte je k sobě, ale stejně jako Nehemjáš zahnal od sebe kněze, kteří smilnili i vy jednejte podle jeho příkladu. Navíc tu máte...

Láska je naplněním zákona

04.12.2017 19:24
Láska je naplněním zákona. (Ř13,10) Jestliže tedy zákon lásky sám o sobě postačuje k řízení církve, postačuje stejně tak sám o sobě zákon Písma. Za šesté dovozuje v zásadě toto: Ježíš Kristus nežádá od člověka nic kromě lásky a prostředků k ní. Tomu všemu však nejúčinněji učí zákon...

O postačitelnosti Kristova zákona

27.11.2017 19:26
Zákon Ježíše Krista sám o sobě postačuje k řízení bojující církve. Druhé zdůvodnění závěru zní: Souhrn všech zákonů (Božích) postačuje k řízení celého světa. A zákon Ježíše Krista v sobě obsahuje každý dílčí zákon. Závěr je tedy správný. Druhá návěst je zřejmá z toho, že Písmo svaté,  jakožto...

Kristus sám je pravda

13.11.2017 19:29
Kristus sám je pravda a proto zapírání pravdy je zapírání Krista. Ten kdo se toho dopouští, je v každém případě zrádcem pravdy. Jan Zlatoústý o tom píše, že je zrádcem pravdy každý kdo zná pravdu, ale neodvažuje se ji říci. Kdo zná pravdu a statečně ji obhajuje, ten je skutečným Kristovým přítelem...

Třetí část Pražanů už začínala činit pokání

06.11.2017 19:31
Třetí část Pražanů už začínala činit pokání, avšak tito se za to styděli před druhými. Když totiž lidé začínají činit pokání, druzí je nazývají bekhardy (bludaři, kacíři) a oni hned ze studu opouštějí započaté dobro. Další jsou ustrašení a bojí se jednat dobře že strachu, že by je zlí...

Jakýsi doktor mi řekl,že když se poddám koncilu

30.10.2017 19:33
Jakýsi doktor mi řekl, že když se poddám koncilu, vše je mi dovoleno a vše je dobré a dodal: "Kdyby koncil řekl, že máš jen jedno oko a ty si měl dvě, musíš s koncilem vyznat, že má pravdu. "Já jsem mu odpověděl:" I kdyby mi to celý svět tvrdil a já měl rozum, který nyní mám, nemohl bych to tvrdit...

Boží pře..

23.10.2017 14:27
Prosím vás, abyste za prvé mysleli na Boží při, protože Bohu se děje veliká křivda: kněží chtějí jeho svaté slovo utiskovat, kapli, která je užitečná ke kázání Božího slova, chtějí zbořit a tak zabránit spáse lidí. Za druhé myslete na potupu země, národa a své generace, a teprve za třetí myslete na...

Chléb Božího slova

09.10.2017 19:36
Čtvrtá prosba je tato:  "Chléb náš vezdejší dej nám dnes" Abys rozuměl té prosbě, věz, že je trojí chléb: jeden který živí tělo, druhý slovo Boží,které je v Písmu svatém a chléb života... Pán Ježíš nechce, aby lidé měli starosti o ten první chléb,j ak bylo dříve řečeno. Nemějte starost o...

Nelžete

02.10.2017 19:42
Nekraďte a nelžete a nikdo neoklamávejte svého bližního ( Lv 19,11) "Nelžete!" Podle Augustina je lež falešné označení něčeho se záměrem klamat. Jako když někdo něco koupí a chce oklamat bližního, proto mu řekne, že to koupil dráže; v té chvíli lže. A také může lhát psaním, nebo nějakým...

Kdo smí napomínat druhé

28.09.2017 20:03
Pokud někde najdeš, že nějaký svatý člověk řekl, že menší nesmí napomínat většího, pochop to tak, že to platí v případě, kdy je menší také vinen.N eboť kdo chce někoho napomínat, musí být o něco výš než ten, kterého napomíná. Například, když je nějaký biskup, který žije ve smilstvu a prostý člověk,...

Slovíčkaření u soudů

25.09.2017 19:47
Chtěl bych, aby se ta řeč (svatého Bernarda o upřímném, pravdivému mluvení bez hádek) naplňovala nejen u papeže, ale i na všech soudech, kde nejvíce lidé řeči matou (překrucují), předhánějí se v řečnění, nehledí na pravdu a chlapští řečníci nejvíce plískají (selští řečníci žvaní): "Páni, zeptejte...

Vyobcování

18.09.2017 19:52
Na základě Kristova slova dříve zmíněného: Neboť jestliže neuposlechne (hříšník napomínání se dvěma svědky) ať je ti jako pohan a celník. (Mt18,17) A tímto způsobem proklel a vyobcoval svatý Pavel muže, který smilnil se svou nevlastní matkou, když přikázal Korintským, aby se shromáždili ve jménu...

Jak napomínat druhé

11.09.2017 19:56
Ještě věz, že napomínání se má dít podle pořádku a zvláště od preláta, to znamená od vyššího. Má si dotyčného zavolat a zeptat se ho: "Co to o tobě slyším?" A tak má vyzvědět pravdu. Protože Písmo říká: "Dříve než se otážeš, nikoho nehaněj." Za druhé má napomínat tiše a skromně, neboť David říká:...

Strach z mluvení pravdy a napomínání

04.09.2017 20:00
Dále je čtvrtá překážka k napomínání a tou je strach, kvůli kterému člověk neříká pravdu. Strach, aby nepřišel o přízeň nebo tělesný užitek, nebo aby nebyl zahanben nebo uražen a samozřejmě, aby nebyl umořen (zabit), A tato překážka brání mluvit pravdu mnohým knížatům, kněžím, mistrům a...

Všechny věci napomáhají k dobrému

21.08.2017 10:29
.Proto říká svatý Petr: Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích...Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl nehrozil. (1Pt 221.23) Proto je zlořečená pomsta, která z toho kdo se mstí, činí člověka Bohu nepřátelského, tupí jeho duši, nic mu nepomůže a...
1 | 2 | 3 >>