Archiv článků

Pravé bohatství

01.01.2018 19:20
Když nějaký člověk náplní ten zákon, je to rytíř velikého Krále, Pána Krista. Ten ho bude pasovat láskou, která je nade všechno zlato a dá mu království, ne hubené české, ale věčné nebeské, ve kterém bude mít, cokoli bude chtít a to bez nedostatků Výklad Desatera, kapitola 47.

Vánoční citát Mistra Jana Husa

25.12.2017 11:49
Milý pane Kriste! Proč jsi své narození nejdříve neoznámil prelátům, Kaifášovi, králům nebo knížatům a nezvěstoval jim velikou radost? Určitě by se zeptali, je - li ( ten král ) bohatý a kde leží. Až by uslyšeli, že leží v jesličkách, nejspíše by řekli: "Nechte ho tam v jesličkách!" Zajisté by jim...

Radost

18.12.2017 11:52
(Rozhovor s ďáblem.) Když za šesté říkáš ďáble: "Jak těžký zákon vám Bůh nařídil!", falešně se divíš, neboť on řekl: Mé jho je sladké a břímě lehké. (Mr11,30) Co může být pro skutečného Božího syna lehčí a co sladší, než milovat Boha nade všechny jiné věci a svého bližního jako sebe? Když to člověk...

Rady pro vládce

11.12.2017 19:21
Nu králi, kníže, pane, rytíři a obecní radní, naučte se od tohoto svatého knížete (Nehemjáše) netolerovat na svých panstvích zjevné smilstvo a cizoložství kněží, nepovolávejte je k sobě, ale stejně jako Nehemjáš zahnal od sebe kněze, kteří smilnili i vy jednejte podle jeho příkladu. Navíc tu máte...

Láska je naplněním zákona

04.12.2017 19:24
Láska je naplněním zákona. (Ř13,10) Jestliže tedy zákon lásky sám o sobě postačuje k řízení církve, postačuje stejně tak sám o sobě zákon Písma. Za šesté dovozuje v zásadě toto: Ježíš Kristus nežádá od člověka nic kromě lásky a prostředků k ní. Tomu všemu však nejúčinněji učí zákon...

O postačitelnosti Kristova zákona

27.11.2017 19:26
Zákon Ježíše Krista sám o sobě postačuje k řízení bojující církve. Druhé zdůvodnění závěru zní: Souhrn všech zákonů (Božích) postačuje k řízení celého světa. A zákon Ježíše Krista v sobě obsahuje každý dílčí zákon. Závěr je tedy správný. Druhá návěst je zřejmá z toho, že Písmo svaté,  jakožto...

Kristus sám je pravda

13.11.2017 19:29
Kristus sám je pravda a proto zapírání pravdy je zapírání Krista. Ten kdo se toho dopouští, je v každém případě zrádcem pravdy. Jan Zlatoústý o tom píše, že je zrádcem pravdy každý kdo zná pravdu, ale neodvažuje se ji říci. Kdo zná pravdu a statečně ji obhajuje, ten je skutečným Kristovým přítelem...

Třetí část Pražanů už začínala činit pokání

06.11.2017 19:31
Třetí část Pražanů už začínala činit pokání, avšak tito se za to styděli před druhými. Když totiž lidé začínají činit pokání, druzí je nazývají bekhardy (bludaři, kacíři) a oni hned ze studu opouštějí započaté dobro. Další jsou ustrašení a bojí se jednat dobře že strachu, že by je zlí...

Jakýsi doktor mi řekl,že když se poddám koncilu

30.10.2017 19:33
Jakýsi doktor mi řekl, že když se poddám koncilu, vše je mi dovoleno a vše je dobré a dodal: "Kdyby koncil řekl, že máš jen jedno oko a ty si měl dvě, musíš s koncilem vyznat, že má pravdu. "Já jsem mu odpověděl:" I kdyby mi to celý svět tvrdil a já měl rozum, který nyní mám, nemohl bych to tvrdit...

Boží pře..

23.10.2017 14:27
Prosím vás, abyste za prvé mysleli na Boží při, protože Bohu se děje veliká křivda: kněží chtějí jeho svaté slovo utiskovat, kapli, která je užitečná ke kázání Božího slova, chtějí zbořit a tak zabránit spáse lidí. Za druhé myslete na potupu země, národa a své generace, a teprve za třetí myslete na...
Záznamy: 1 - 10 ze 80
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>