Husovy citáty

Těžký hřích

25.07.2017 08:02
Neboť hřích svou váhou stáhl Lucifera z nejvyššího místa do nejnižšího pekla,a proto se nazývá těžkým hříchem.Stejně jako těžká věc táhne dolů,co nejvíc může,jako třeba kámen,olovo a jiná těžká věc,tak i hřích táhne duši dolů.Ale člověk si té těžkosti nevšímá, protože ji necítí,dokud nevystoupí z...

Mistr Jan Hus-Kázání o míru

25.05.2017 22:36
A v očekávání trestu smrti, ve chvíli kdy učedníkům ukládal kazatelský úřad, rozkázal jim kromě jiného, aby dům, do něhož by vešli, pozdravili přáním míru a pokoje."Vcházejíce do  domu" ,řekl,"pozdravte jej slovy: "Mír tomuto domu..."   Tento mír pak má tři různé stránky: mír...

Smí se používat násilí?

22.05.2017 17:30
Dbejte,aby nikdo neodplácel zlým za zlé,ale dobrem za zlo.(Ř 12,17,21) Špatní lidé říkají"čím-tím;chápou to tak,že jednám dobře s tím kdo mi dělá dobro a zle s tím ,kdo mi činí zlo.To je zásada pohanú a publikánů.Jiní ale jako ďábel odplácejí za dobro zlem;takoví jsou téměř vtělení ďáblové,tak jako...

Řeč o míru.

16.05.2017 13:12
S jistotou víme, že existuje dvojí mír: mír Boží a mír světský, jak ukazuje Kristus, když říká: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. (J14,27) Boží mír znamená upokojení myslí na základě cností. Je zřejmé, že každý člověk, žijící v hříchu, ztrácí kvůli tomu...

Svornost a jednota

08.05.2017 13:48
V životopisech svatých otců se vypráví o jednom otci jménem Makarius, který si příliš zakládal na své svatosti. Tomu kdosi řekl: "Ještě jsi nedosáhl té úrovně jako ty dvě ženy ve městě, které spolu vydržely patnáct let a nehádaly se."Makarius byl skutečně spravedlivý člověk, poustevník a sám sebe...

Lepší je svornost než vítězství

01.05.2017 13:54
Lepší je svornost než vítězství. Při svornosti se totiž obě nepřátelské strany spřátelí bez jakékoli urážky navzájem. Přitom se vyhnou mnohým hříchům a hlavně zpupnosti, které častokrát podlehnou vítězové. Poražená strana se zase rozpaluje nadějí na to, že nakonec stejně zvítězí a stále usiluje o...

Svárlivým je ten, kdo ..

24.04.2017 18:35
Ambrož praví: "Svárlivým je ten, kdo chce křikem prorazit a tak se ukázat před druhými ...Z pouhých svárů vyplývají všechny hříchy: pýcha, chamtivost, hádky, vraždy, škody a mnoho dalšího, jak nyní vidíme ve válce mezi Prusy a Poláky, kteří se nejprve dostali do sporu kvůli své chamtivosti a...

O rozvodu.

15.03.2017 18:31
Neboť manželství je spoutání nebo spojení muže a ženy,kteří zachovávají zvláštní způsob života.Co je vlastně spoutáno? Vůle může a ženy kterou se spolu shodli,ačkoli byli svobodní,že budou udržovat manželství.Manželství je nerozlučitelné pouto slibu...A takové manželství nemůže rozloučit (zrušit)...

O rodině.

06.03.2017 18:29
Nezatajujte,co slyšíte od Boha,ale podělte se o to se svými nejbližšími. Všichni-pastýři, biskupové,kněží a jáhni, stejně jako i představení klášterů,a také všichni věrní,kteří pečují o svůj vlastní malý dům,mají kázat a učit členy své rodiny. Kázání 25.prosince 1410.

O manželství.

27.02.2017 18:32
Hle, pokud má muž manželku,jak se pozná dokonalá láska manželčina? Manželka nemá nikoho považovat za moudřejšího než svého muže, i kdyby ve skutečnosti moudřejší byl; nikoho nemá považovat za statečnějšního než svého muže, i kdyby ten druhý byl statečněší; nikoho nemá považovat za hezčího než svého...

Ženy a muži.

20.02.2017 18:34
Vše, co se narodilo z Boha,přemáhá svět(1J5,4). Apoštol ukazuje na základě pevného svědectví, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, a ten, kdo tomu věří a projevuje svou víru láskou, přemáhá svět. Ten nakonec zvítězí nad tělem,světem, ďáblem i nad všemi hříchy, a nakonec bude kralovat v...

Lepší je manželka, která si hledí svého muže.

13.02.2017 17:59
Jan Zlatoústý praví: "Lepší je manželka, která si hledí svého muže a o druhého se nestará, než panna, která nechce nikoho vynechat, ženská pro všechny, která běhá od jednoho k druhému." Proto pravé panenství je čisté tělo, které není poskvrněno hříšným úmyslem... U panen se očekává...

Pravé pokání

06.02.2017 18:34
Proto Pán Bůh říká: "Když hříšný učiní pokání ze všech svých hříchů a žádný nebude tolerovat ve své mysli,ale bude jich litovat,pak na jeho hříchy nevzpomenu. "K tomu se vztahuje slovo svatého Augustina:" Ten kdo tě stvořil bez tebe,neslyší tebe bez tebe,to znamená bez tvé vůle, neboť musíš hřích...

Odpuštění.

31.01.2017 17:22
A protože se mnozí lidé klamou, když se domnívají, že kněz může odpustit hříchy, jak chce a kdy chce, je tedy třeba vědět, že kněz nemůže hříchy odpustit, pokud je neodpustí Bůh, který řekl: Já,já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. (Iz43,25) A svatý Ambrož říká:...

O sebeodsuzování.

23.01.2017 21:52
O sebeodsuzování. (Rozhovor s ďáblem) Když říkáš ďáble, člověku, který neví, že by spáchal smrtelný hřích "všechno co děláš, děláš špatně, ďáble to popíráme; a když přidáváš: Neboť žiješ ve smrtelném hříchu, lžeš ďáble! Nemůžeš to dokázat a vše co říkáš je lež. Neboť já činím pokání, lituji svého...

Svědomí.

16.01.2017 18:13
Aby člověk uvědomil své svědomí o hříších dřívějších, současných a těch, které ještě učiní, má vždy hledět k Písmu. Má se také chránit svědomí příliš širokého i svědomí příliš úzkého; neboť svědomí široké častokrát považuje zlé za dobré a hřích nepovažuje za hřích. A tím svědomím jsou lidé...

Abychom se chránili pýchy,dal nám Bůh znamení,že jedině pokorní jsou ..

09.01.2017 18:52
Abychom se chránili pýchy,dal nám Bůh znamení,že jedině pokorní jsou jeho skutečnými modlitebníky,když přikázal říkat "Otče náš",aby se žádní lidé,císařové,papežové,králové a knížata nestyděli za nejchudší a nejopovrženější, protože jsou jejich bratry a jsou jim rovni v milosti(Boží přízni)a v...

Společenství

03.01.2017 18:55
Takto je společenství založeno od Boha,že jakmile by kdokoli chtěl,aby jiný Boží syn neměl podíl na společenství tak aby sám byl o toto společenství připraven.Proto věrnému křesťanu záleží na tom,aby naplnil Boží přikázání,a tak aby měl účast na křesťanském bratrstvu.A není třeba k tomu od kohokoli...

Skutečně je velká odměna pro živou víru,totiž moc být Božím synem.Tato moc je lepší a ..

30.12.2016 18:56
Skutečně je velká odměna pro živou víru,totiž moc být Božím synem.Tato moc je lepší a vznešenější než moc a postavení papeže nebo krále celého světa. Protože k čemu by bylo královské nebo papežské postavení,nebo vláda nad celým světem,kdybys nakonec neměl tu moc ,kterou by ses stal Božím...

Zdali je někdo na světě tak hloupý,aby nechtěl být raději dobrým sedláčkem než zlým biskupem?

12.12.2016 18:57
Zdali je někdo na světě tak hloupý,aby nechtěl být raději dobrým sedláčkem než zlým biskupem?Musel by být bláznem oslepeným od ďábla,aby nevěděl co je lepší!A protože nevíme,kdo z nás je na zemi nejdůstojnější před Bohem,hledíme jen na světské povýšení a mylně se domníváme,že je důstojnější ten,kdo...
1 | 2 >>