Husovy citáty

O postačitelnosti Kristova zákona.

27.11.2017 09:52
O postačitelnosti Kristova zákona. Zákon Ježíše Krista sám o sobě postačuje k řízení bojující církve. Druhé zdůvodnění závěru zní: Souhrn všech zákonů (Božích) postačuje k řízení celého světa. A zákon Ježíše Krista v sobě obsahuje každý dílčí zákon. Závěr je tedy správný. Druhá návěst je zřejmá z...

Boží pře..

23.10.2017 14:27
Prosím vás, abyste za prvé mysleli na Boží při, protože Bohu se děje veliká křivda: kněží chtějí jeho svaté slovo utiskovat, kapli, která je užitečná ke kázání Božího slova, chtějí zbořit a tak zabránit spáse lidí. Za druhé myslete na potupu země, národa a své generace, a teprve za třetí myslete na...

Všechny věci napomáhají k dobrému

21.08.2017 10:29
.Proto říká svatý Petr: Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích...Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl nehrozil. (1Pt 221.23) Proto je zlořečená pomsta, která z toho kdo se mstí, činí člověka Bohu nepřátelského, tupí jeho duši, nic mu nepomůže a...

Kritizování a urážení druhých.

14.08.2017 10:35
Písmo přirovnává utrhačné ke psu, svini a hadu. Ke psu proto, že bez užitku a ke své škodě štěká a svůj rod kouše, když začnou kousat jiní psi...To věděl svatý Pavel, když napsal: Jestliže se navzájem koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. (Ga 5,15) Kvůli hříchu se nyní...

Reptání.

07.08.2017 10:42
Reptání je hříchem zvláště dětí a zavržených. Neboť dětem se nelíbí otcovo slovo, ale rozumným nemocným lidem se líbí i těžká léčba. Je známé, že reptání zatěžuje reptáka. Protože čím více reptání, tím více zakouší vnitřní trápení a muka, takže i to, co by se mu skrze dobrou trpělivost obrátilo k...

Zvyky.

31.07.2017 10:50
Podle velikého svatého mučedníka biskupa Cypriána máme následovat jedině Krista, jak říká: "Poněvadž máme poslouchat samotného Krista, nemáme dbát na to, co kdo před námi dělal... Ale máme následovat to, co jako první činil Kristus, a nemusíme následovat zvyky lidí, ale Boží pravdu. Výklad...

Těžký hřích

24.07.2017 08:02
Neboť hřích svou váhou stáhl Lucifera z nejvyššího místa do nejnižšího pekla, a proto se nazývá těžkým hříchem. Stejně jako těžká věc táhne dolů, co nejvíc může, jako třeba kámen, olovo a jiná těžká věc, tak i hřích táhne duši dolů. Ale člověk si té těžkosti nevšímá, protože ji necítí, dokud...

Oko do duše okno.

17.07.2017 11:04
Oči jsou okny, jimiž smrt vstoupila do člověka, smrt duše i těla. Neboť Eva nejprve viděla, potom zatoužila, potom svolila hadu, ďáblu, a tak se smrt k ní i k nám dostala. Smrt těla, které muselo zemřít, a smrt duše, když smrtelně zhřešila přestoupením Božího přikázání, a tak i nás vydala...

Hněvejte se, ale nehřešte.

10.07.2017 11:07
Hněvejte se, a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. (Ef4,26) Proto uměj se hněvat na zlo, ale ne na člověka, tak jako se hněvá lékař na nemoc, ale miluje člověka; tak to dělá Bůh... Proto správně říká svatý Řehoř: "Jedině ten je můj skutečný přítel, který z mé duše vytírá hříchy a...

Mistr Jan Hus-Kázání o míru

25.05.2017 22:36
A v očekávání trestu smrti, ve chvíli kdy učedníkům ukládal kazatelský úřad, rozkázal jim kromě jiného, aby dům, do něhož by vešli, pozdravili přáním míru a pokoje."Vcházejíce do  domu" ,řekl,"pozdravte jej slovy: "Mír tomuto domu..."   Tento mír pak má tři různé stránky: mír...

Smí se používat násilí?

22.05.2017 17:30
Dbejte,aby nikdo neodplácel zlým za zlé,ale dobrem za zlo.(Ř 12,17,21) Špatní lidé říkají"čím-tím;chápou to tak,že jednám dobře s tím kdo mi dělá dobro a zle s tím ,kdo mi činí zlo.To je zásada pohanú a publikánů.Jiní ale jako ďábel odplácejí za dobro zlem;takoví jsou téměř vtělení ďáblové,tak jako...

Řeč o míru.

16.05.2017 13:12
S jistotou víme, že existuje dvojí mír: mír Boží a mír světský, jak ukazuje Kristus, když říká: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. (J14,27) Boží mír znamená upokojení myslí na základě cností. Je zřejmé, že každý člověk, žijící v hříchu, ztrácí kvůli tomu...

Svornost a jednota

08.05.2017 13:48
V životopisech svatých otců se vypráví o jednom otci jménem Makarius, který si příliš zakládal na své svatosti. Tomu kdosi řekl: "Ještě jsi nedosáhl té úrovně jako ty dvě ženy ve městě, které spolu vydržely patnáct let a nehádaly se."Makarius byl skutečně spravedlivý člověk, poustevník a sám sebe...

Lepší je svornost než vítězství

01.05.2017 13:54
Lepší je svornost než vítězství. Při svornosti se totiž obě nepřátelské strany spřátelí bez jakékoli urážky navzájem. Přitom se vyhnou mnohým hříchům a hlavně zpupnosti, které častokrát podlehnou vítězové. Poražená strana se zase rozpaluje nadějí na to, že nakonec stejně zvítězí a stále usiluje o...

Svárlivým je ten, kdo ..

24.04.2017 18:35
Ambrož praví: "Svárlivým je ten, kdo chce křikem prorazit a tak se ukázat před druhými ...Z pouhých svárů vyplývají všechny hříchy: pýcha, chamtivost, hádky, vraždy, škody a mnoho dalšího, jak nyní vidíme ve válce mezi Prusy a Poláky, kteří se nejprve dostali do sporu kvůli své chamtivosti a...

O rozvodu.

15.03.2017 18:31
Neboť manželství je spoutání nebo spojení muže a ženy,kteří zachovávají zvláštní způsob života.Co je vlastně spoutáno? Vůle může a ženy kterou se spolu shodli,ačkoli byli svobodní,že budou udržovat manželství.Manželství je nerozlučitelné pouto slibu...A takové manželství nemůže rozloučit (zrušit)...

O rodině.

06.03.2017 18:29
Nezatajujte,co slyšíte od Boha,ale podělte se o to se svými nejbližšími. Všichni-pastýři, biskupové,kněží a jáhni, stejně jako i představení klášterů,a také všichni věrní,kteří pečují o svůj vlastní malý dům,mají kázat a učit členy své rodiny. Kázání 25.prosince 1410.

O manželství.

27.02.2017 18:32
Hle, pokud má muž manželku,jak se pozná dokonalá láska manželčina? Manželka nemá nikoho považovat za moudřejšího než svého muže, i kdyby ve skutečnosti moudřejší byl; nikoho nemá považovat za statečnějšního než svého muže, i kdyby ten druhý byl statečněší; nikoho nemá považovat za hezčího než svého...

Ženy a muži.

20.02.2017 18:34
Vše, co se narodilo z Boha,přemáhá svět(1J5,4). Apoštol ukazuje na základě pevného svědectví, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, a ten, kdo tomu věří a projevuje svou víru láskou, přemáhá svět. Ten nakonec zvítězí nad tělem,světem, ďáblem i nad všemi hříchy, a nakonec bude kralovat v...

Lepší je manželka, která si hledí svého muže.

13.02.2017 17:59
Jan Zlatoústý praví: "Lepší je manželka, která si hledí svého muže a o druhého se nestará, než panna, která nechce nikoho vynechat, ženská pro všechny, která běhá od jednoho k druhému." Proto pravé panenství je čisté tělo, které není poskvrněno hříšným úmyslem... U panen se očekává...
1 | 2 >>